Je Privacy bij Levenskracht massage-therapie

Versie 2022 (geldig vanaf 5-12-2022)

 

Je privacy is belangrijk voor Levenskracht massage-therapie.

Het privacy-beleid beschreven in dit document, samen met de algemene voorwaarden, vormt de basis waarop de persoonlijke gegevens door Levenskracht massage-therapie worden verwerkt.

De term 'Persoonsgegevens' verwijst naar informatie over jou persoonlijk (zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, medische gegevens enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie dit privacy-beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, wordt dit document bijgewerkt om je op de hoogte te houden van de wijzigingen. Het is dus raadzaam dit document regelmatig te bekijken, via de website www.levenskrachtmassage.nl  

Dit privacy-beleid is van toepassing op het verzamelen en het verwerken van (je) persoonsgegevens voor het verlenen van de diensten van Levenskracht massage-therapie. Je persoonsgegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan in dit document worden beschreven en worden nooit verkocht.

 

Identiteit van de onderneming

Levenskracht massage-therapie is een professionele praktijk waar je een afspraak kunt maken voor Tuina massage en Tuina massage-therapie. Levenskracht massage-therapie is aangesloten bij beroepsvereniging CAT, licentienummer 54262021-04-25. Levenskracht massage-therapie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 64909697.

 

Contact gegevens

Levenskracht massage-therapie

Bezoekadres: Jean Monnetpark 19, 7336 BA Apeldoorn

Correspondentieadres: Tubantenlaan 5, 7312 TP Apeldoorn

Telefoonnummer: 06-46062634

Website: www.levenskrachtmassage.nl

E-mailadres: jessica@levenskrachtmassage.nl

Contact persoon en eigenaar: Jessica Uljee

 

 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Algemeen

Je kunt Levenskracht massage-therapie informatie verstrekken door contact op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins of door het invullen van (intake)formulieren. Dit omvat informatie die je mondeling of schriftelijk verstrekt wanneer je een verzoek stuurt, contact opneemt via telefoon, linked-in, whatsapp of andere social media, een contract afsluit of een opdracht geeft voor de levering van diensten maar ook tijdens het leveren van diensten. De persoonlijke informatie die je verstrekt, kan in het algemeen je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en in het bijzonder gegevens over je huidige en verleden gezondheids-/medische situatie bevatten, die nodig zijn om Levenskracht massage-therapie in staat te stellen diensten te verlenen.

Voor een goede (therapeutische) behandeling is het noodzakelijk dat Levenskracht massage-therapie een (medisch) dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand (nu en in het verleden) en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die je verstrekt hebt of die Levenskracht massage-therapie, na je expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Je behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de medische gegevens in je dossier, en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  

Verwerking van je gegevens

Je gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

Om te weten hoe je kan worden aangesproken:

 • Naam
 • Geslacht

 

Om een factuur te kunnen sturen en/of informatie te kunnen sturen over behandelingen of op verzoek en/of contact op te nemen voor het maken of verzetten van een afspraak:

 • Adres en woonplaats
 • Contact e-mailadres
 • Contact telefoonnummer

 

Om de nota die je ontvangt voor een massage-therapie behandeling te voorzien van de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar, indien je verzekerd bent hiervoor:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je klantnummer en/of je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Behandeling Tuina 24105‘

 

Om een behandelplan te kunnen opstellen of bijwerken en je van advies omtrent je gezondheidssituatie te kunnen voorzien:

 • Reden van bezoek
 • Je (leef)situatie
 • Je huidige en verleden gezondheidssituatie
 • een foto/informatie van je tong  
 • informatie van je pols.

 

 

Vastlegging

Je persoonsgegevens worden vastgelegd in een digitaal cliënt dossier binnen een externe applicatie (MijnDiAd), welke is beveiligd met een wachtwoord.  Er kan ook een papieren cliënt dossier zijn, welke opgeslagen is in een afgesloten kast.

De verwerking van (behandel)afspraken in de agenda kunnen lopen via een externe applicatie (MijnDiAd). Van deze externe partij is een privacyverklaring aanwezig en op verzoek beschikbaar. 

 

WhatsApp en Social Media

Levenskracht massage-therapie gebruikt de WhatsApp-service en andere social-mediakanalen zoals Linked-in uitsluitend voor communicatie met klanten en verkoopt deze gegevens nooit aan derden. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via WhatsApp of andere sociale mediakanalen.

 

Delen van informatie

Levenskracht massage-therapie kan je algemene en bijzondere persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer je diensten afneemt:

 • Andere zorgverleners om hen te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming
 • Een waarnemend massage-therapeut, tijdens afwezigheid van je behandelend therapeut
 • Collega’s in het vakgebied, voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een administrateur om een factuur te kunnen opstellen.

 

Je persoonsgegevens worden, uitgezonderd het hierboven genoemde, niet doorgegeven aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de behandelafspraken. Vanzelfsprekend wordt je informatie alleen gedeeld binnen het kader van een wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak. 

 

Gegevensintegriteit en beveiliging

Levenskracht massage-therapie stelt alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in diens databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van deze databanken te beschermen.

Levenskracht massage-therapie neemt de gegevensbescherming zeer serieus. Desalniettemin zijn we niet in staat om 100% garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen. 

  

Cliënt rechten: toegang en correcties, recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

Je kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over je gegevens. Je kunt uiteraard verzoeken om persoonsgegevens die over je zijn opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien kun je de toestemming die je Levenskracht massage-therapie eventueel hebt gegeven voor het verzamelen en gebruiken van je gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: jessica@levenskrachtmassage.nl of schrijf naar  "Levenskracht massage-therapie inzake Privacy”, Tubantenlaan 5, 7312 TP Apeldoorn. 

Je aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld. Ook als je vragen hebt over dit privacy-beleid of als je je zorgen maakt over de manier waarop Levenskracht massage-therapie je persoonsgegevens verwerkt, kun je hierover een e-mail sturen, waarop we graag zullen antwoorden.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen met gegevens omgaan of moeten omgaan, voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven. 

 

Bewaartermijn

Levenskracht massage-therapie bewaart persoonsgegevens en medische/gezondheids- informatie, volgens de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, maar langer indien je ook na deze termijn klant blijft bij Levenskracht massage-therapie.

 

Nieuwsbrief en direct marketing

Levenskracht heeft momenteel geen geregelde nieuwsbrief, maar maakt incidenteel gebruik van de mogelijkheid om een aanbieding of bijzondere informatie op de e-mail te zetten.

Als je op enig moment uit deze verzendlijst wilt worden verwijderd en je geen verdere informatie over Levenskracht massage-therapie wilt ontvangen, kun je hierover een e-mail sturen naar: jessica@levenskrachtmassage.nl.  Je wordt dan uit de verzendlijst verwijderd. 

In sommige gevallen is het noodzakelijk om met klanten te communiceren via e-mail, ongeacht of de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienst-gerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over diensten van Levenskracht massage-therapie of (technische) problemen. Deze berichten worden verzonden via jessica@levenskrachtmassage.nl. Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan, is het niet mogelijk om je voor deze e-mails af te melden.

 

Klachten

Het kan zijn dat je klachten hebt over de gegevensverwerking door Levenskracht massage-therapie. We stellen het op prijs dat je, voordat je verdere stappen onderneemt, eerst contact opneemt met Levenskracht massage-therapie, zodat wij samen kunnen bespreken wat de klacht is en hoe wij onderling tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat onvoldoende soelaas bieden dan staat het je vrij om een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons