Algemene voorwaarden Levenskracht massage-therapie (versie 2022, geldig vanaf 05-12-2022)

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij Levenskracht en staan vermeld op de website van Levenskracht (www.levenskrachtmassage.nl).

1. begrippen

Cliënt

ieder natuurlijk persoon die met Levenskracht een overeenkomst is aangegaan;

Behandeling

een overeenkomst tussen Cliënt en Levenskracht, waarbij tegen betaling door de Cliënt, een dienst wordt gegeven door Levenskracht;

Levenskracht

Levenskracht massage-therapie; een praktijk voor therapeutische-massagetherapie en acupunctuur, gevestigd aan de Jean Monnetpark 19, postcode 7336 BA in Apeldoorn, Kamer van Koophandel nummer 64909697 en aangesloten bij beroepsvereniging CAT, licentienummer 54262021-04-25.

2. toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Behandelingen met particulieren.

 2. Alle Behandelingen worden uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Levenskracht schriftelijk is bevestigd.

 3. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Levenskracht geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

3. Totstandkoming van een Behandeling

 1. Met inachtneming van deze algemene voorwaarden komt een Behandeling slechts tot stand:
  1. door acceptatie van een aanbod door de Cliënt;
  2. door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door de Cliënt verstrekte opdracht anders dan op basis van een aanbod;
  3. doordat Levenskracht feitelijk uitvoering geeft aan de opdracht van de Cliënt.
 2. Een Behandeling vervangt alle eerdere aanbiedingen, voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen de Cliënt en Levenskracht.

4. Behandelingen

 1. Een Behandeling is alleen mogelijk op basis van een afspraak. Een Behandeling wordt in overleg met de Cliënt ingepland.
 2. Voorafgaand aan de eerste Behandeling worden de klachten van de Cliënt geïnventariseerd en de benodigde (medische) informatie van de Cliënt verkregen.
 3. In het geval de Cliënt onder behandeling is van een arts, fysiotherapeut en/of enig andere specialist en/of indien de Cliënt medicijnen gebruikt, moet de Cliënt degene bij wie de Cliënt onder behandeling is raadplegen of hij/zij acupunctuur mag ontvangen en gemasseerd mag worden zolang de Cliënt daar onder behandeling is.
 4. Een Behandeling van Levenskracht is een aanvulling op en geen plaatsvervanging van reguliere behandelwijzen/geneeskunde. Ook worden door Levenskracht geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel over competentie en/of bij contra-indicaties kan Levenskracht afzien van het geven van een Behandeling en de Cliënt indien nodig doorverwijzen (of terugverwijzen) naar de huisarts of specialist.
 5. Levenskracht behoudt zich het recht voor Cliënten te weigeren, bijvoorbeeld indien een Cliënt onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen verkeert.
 6. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van een Behandeling die Levenskracht aanbiedt. Bij ongewenst contact wordt de Behandeling acuut afgebroken en zullen geen nieuwe afspraken meer worden gemaakt. Het volledige bedrag van de Behandeling wordt in dat geval wel in rekening gebracht.

5. Hygiëne

Bij Levenskracht is goede hygiëne belangrijk. Dit wordt ook van de Cliënten verwacht. Uit hygiënisch oogpunt wordt aan de Cliënt verzocht om voor de Behandeling een bad of een douche te nemen. Ook wordt de Cliënt verzocht een eigen handdoek mee te nemen.

6. Tarieven en betalingen

 1. De vermelde prijzen van de Behandelingen luiden in euro’s en zijn inclusief btw, tenzij een Behandeling is vrijgesteld van btw. De Cliënt wordt geacht kennis te hebben genomen van de tarieven en daar akkoord mee te zijn gegaan.
 2. Betalingen voor de Behandelingen worden direct na de Behandeling voldaan via pin, tenzij anders is afgesproken.

7. Vergoedingen door zorgverzekeraar

De Behandelingen worden niet (standaard) vergoed door de zorgverzekeraar. Elke Cliënt zal zelf voor de (eerste) Behandeling navraag moeten doen bij zijn/haar zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan informatie geven of en hoeveel per Behandeling en per verzekeringsjaar wordt vergoed.

8. Tariefwijzigingen 

Levenskracht behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven ieder jaar aan te passen. Levenskracht is verplicht, om twee weken voorafgaande aan de tariefsverhoging van de Behandelingen, deze kenbaar te maken aan haar Cliënten.

9. Annulering

Afspraken kunnen tot 24 uur op werkdagen voorafgaand aan de Behandeling door de Cliënt kosteloos worden geannuleerd of verzet. Valt de Behandeling op een maandag dan dient deze uiterlijk vrijdag tot het tijdstip van de Behandeling te worden verzet/geannuleerd. Indien de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, verzet of in geval van een no-show wordt het volledige bedrag van de geplande Behandeling in rekening gebracht.

10. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de Behandeling is sprake van een inspanningsverplichting van Levenskracht.
 2. Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Levenskracht, is Levenskracht niet aansprakelijk voor enige schade van de Cliënt, uit welke hoofde dan ook, die uit deelneming aan de Behandeling voortvloeit. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Levenskracht verzekerd is en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
 3. De aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade is beperkt tot het bedrag van de kosten van de geplande Behandeling indien de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat of de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt.
 4. Levenskracht is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen.

11. Geheimhouding

Alle informatie die tijdens een intakegesprek, via een intakeformulier of tijdens een Behandeling door de Cliënt wordt gegeven, wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit zonder de schriftelijke expliciete toestemming van de Cliënt aan derden verstrekt. De privacyverklaring van Levenskracht ligt ter inzage bij Levenskracht en staat vermeld op de website van Levenskracht (www.levenskrachtmassage.nl).

12. klachtenregeling

 1. Levenskracht spant zich in de Cliënt zo goed mogelijk te behandelen. Is de Cliënt niet tevreden of heeft de Cliënt toch klachten, dan hoort Levenskracht dat graag binnen een week na de Behandeling zodat er gezamenlijk op korte termijn naar een oplossing gezocht kan worden.
 2. Wanneer de klacht niet in gezamenlijk overleg en naar tevredenheid kan worden opgelost, kan de Cliënt een klacht indienen bij GAT (Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Op de website van GAT (www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/) is hier (nadere) informatie over opgenomen.

13. toepasselijk recht

Op de dienstverlening van Levenskracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.